Phoenix Surowce Sp. z  o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM: III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: 3.3 Innowacje w MŚP

Instytucja, w której wniosek został złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Tytuł projektu:

Wprowadzenie na rynek nowych produktów, będących wynikiem prac B+R zaawansowanych nanomateriałów aerożelowych o zmniejszonym śladzie węglowym do zastosowań w nowoczesnych produktach termoizolacyjnych i innych, oraz pojemników transportowych dla substancji termo wrażliwych m.in. leków, insuliny i innych.

Opis projektu:

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek i do oferty wnioskodawcy nowych produktów będących wynikiem prac B+R – zaawansowanych nanomateriałów aerożelowych o obniżonym śladzie węglowym, do zastosowań w nowoczesnych produktach termoizolacyjnych i innych, oraz pojemników transportowych dla substancji termo wrażliwych m.in. leków, krwi, insuliny, żywności i innych.

Projekt obejmuje zakup urządzeń technologicznych niezbędnych do produkcji nowych produktów – aerożeli, o obniżonym śladzie węglowym, jak i własnych pojemników do transportu materiałów wrażliwych na zmiany temperatury. Wdrożenie nowych produktów jest wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę własnych prac B+R, których wyniki umożliwiają realizację wnioskowanej inwestycji produkcyjnej.

W ramach projektu zostaną zrealizowane prace: zakup i instalacja urządzeń do produkcji aerożeli wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami odzysku substratów z produkcji, w celu zamknięcia obiegu materiałowego, minimalizacji powstających odpadów i racjonalnej gospodarki surowcowej. Ponadto zrealizowana zostanie adaptacja pomieszczeń do wymogów produkcji aerożeli jak i z uwzględnieniem BHP.

Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłości zasilania i maksymalizacji wykorzystania energii z OZE w procesie produkcyjnym, posiadana przez wnioskodawcę elektrownia słoneczna zostanie doposażona w baterię, co obniży ślad węglowy.

Projekt obejmuje innowacje produktowe jak i procesowe będące wynikiem własnych prac badawczych wnioskodawcy. Wprowadzone do oferty zostaną nowe innowacyjne produkty nanomateriałowe, których odbiorcami będą polskie firmy z wielu sektorów w tym producenci materiałów izolacyjnych, przeszkleń architektonicznych, urządzeń elektronicznych, wyrobów BHP, izolacji termicznych dla wysokich i niskich temperatur, sektor kosmiczny, i wiele innych branż w woj. mazowieckim i Polsce. Nowe produkty charakteryzują się najwyższymi właściwościami izolacyjnymi i bardzo niską masą co czyni je wyjątkowymi nowoczesnymi nanomateriałami do wielu zastosowań.

Wartość projektu ogółem: 1 239 800,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 1 015 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 812 000,00 zł

Okres realizacji projektu: od 03.04.2023 do 29.12.2023